EUCHARISTISKA SY

Pje, modle so k njemu...

Boha esowa je w njebjesach najwanie a na zemi njeparujomne, dokel je Bh w swjatej hostiji pitomny.

Z wozjewjenjom Eucharistiskeho lta dstachmy impuls, so z Wami w "Eucharistiskej syi" k esowanju Najswjeieho sakramenta zjednoi.

Se peproeni, bohatstwo icheho modlenja ped tabernaklom wotkry! as pi Jzusu w swjatej eucharistiji njeje zhubjeny as, ale wn skrua na poah k Bohu, je wuznae k wrje a zame rozsudy w cyrkwi a swe wobwliwowa.

Pi tym dyrbjao so nae wosobinske modlenje wdomje "do sye zjednoi", dokel dyrbimy slubjenju Jzu Chrysta dowrje, zo tam, hde su dwaj abo to w jeho mjenu zhromadeni, je wn mjez nimi. Tak nastanje po cyym naim kraju a za jeho hranicy zhromadenstwo modlenja, modlerska sy, kotra so zarjaduje do wulkeho Jzusoweho dakprajenja.

Zwjazanos z druhimi je - ka z listow zhonjamy - podpra a duchowna mc. Sy modlerjow a modlerkow je hio pez cyy kraj rozrjena, wot Zhorjelca ha do Aachena, wot Rostocka ha do Mnichowa a za hranicy do Plskeje, Awstriskeje a samo ha do Brasiliskeje.

Na biskop Joachim Reinelt napisa nam dnja 27.01.2005:

"Zaoenje "Eucharistiskeje sye" 8. decembra 2004 w Kltrje klarisow w Budyinje je mje z wulkej radosu napjelnio. Dohu tradiciju eucharistiskeho modlenja we Waim rjede se z tym w le Eucharistije wjetemu kruhej wriwych spistupnili, koti su zwlniwi so modli a k modlerskej syi pistupi...
Z toho njech wurose naemu biskopstwu a mnohim druhim bohate ohnowanje..."

Te katolski tydenik "Tag des Herrn" rozprawjee wo Eucharistiskej syi:

"Anbetung, eine Neuentdeckung - Netzwerk der Bautzener Klarissen war in krzester Zeit grenzberschreitend "

Do "Eucharistiskeje sye" smda so kesenjo kdeje staroby zarjadowa, jeli su zwlniwi, wsty as ped tabernaklom (potajkim w Boim domje) icho pebywa a so modli. Wojedne, w kotrej cyrkwi, hdy abo kak doho. To je kdemu samomu pewostajene.

Dowolene je te, hdy dalich modlerjow a modlerki za tutu wc dobudee. Te, hdy nawuknu di jnu abo dwjce wob tyde Jzusa pje abo desa mjein w cyrkwi wopyta, me to jara spomne by.

Wobdlenje njeje z financielnymi wudawkami zwjazane.

Download Kartka za pizjewjenje (w pdf-formae)

Naa adresa:
Klarisy wneje adoracije w Kltrje swj. Klary/
Kloster der Klarissen
Klterska 9/ Klosterstrae 9
D-02625 Bautzen/ Budyin
tel./ fax: 03591-211083
e-mail: klarissen@gmx.de

Online-formular:

Attention: Our online-form unfortunately does not work at this moment!
Achtung: Unsere Online-Formulare funktionieren zur Zeit leider nicht!
Kedbu: Nae online-formulary we wokomiku nael njefunguja!


Wobdlu so na Eucharistiskej syi a modlu so icho
ped tabernaklom

w cyrkwi
(in der Kirche)
kak doho
(Zeit)

kak asto
(jeweils)

   
mjeno
(Name)
pedmjeno
(Vorname)
narodniny
(Geburtstag)
   
   
pu
(Strae)
PW, mstno
(PLZ, Ort)
kraj
(Land)
telefon:
telefax:
e-mail:Wobdlenje njeje z financielnymi wudawkami zwjazane.

Pokiwy k wupjelnjenju a wrenju kartki:
- Tu jedna so wo modlenje ped tabernaklom (wuwzai su chori abo i, koti maja pedaloko do cyrkwje), tohodla naspome cyrkej, w kotrej so modlie.
- W rubrice "as": na pikad 15 mjein, 1 hodinu abo wot 10 do 10.30 hod. atd.
- Kak doho: na pikad 1 x tydensce abo dwjce msanje abo wdny de atd.
- We dale wosobinske daty su jeno za nau kartaju myslene. Chcemy Wam ltnje dwjce abo trjce informacije z maymi pokiwami a impulsami pipsa. Po peu memy z nimi te nalenose modlenja abo dale nazhonjenja sobuzdli.