KOLEM EUCHARISTIE
Klášter sester klarisek věčného klanění Bautzen, SRN

"Pojďme klaňme se Mu..."

Pro nás klarisky sestry věčného klanění v Bautzenu, jediném místě v naší diecézi, ve kterém existuje klanění se Eucharistii po celý den, bylo vyhlášení eucharistického roku 2004/5 velkou radostí. Akcí "Kolem Eucharistie" chceme přispět k tomu, aby poklad, jímž je eucharistické klanění byl znovu objeven.

Klanění se Bohu bude v nebi naší nejpřednější činností a už na zemi je pro nás něčím nepostradatelným, neboť zde je náš Bůh přítomen v Eucharistii.

Zveme vás, abyste i vy odhalili tento poklad tiché adorace před svatostánkem. Nějaký čas, strávený s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti, není čas ztracený, právě naopak, posiluje náš vztah k Bohu, je to svědectví naší víry a je schopen ovlivnit rozhodnutí v církvi a ve světě.

Naše osobní klanění nadto může a má být na sebe napojeno, vždyť přece máme právo důvěřovat Kristovu příslibu, že kde jsou dva nebo tři spojeni v Jeho jménu, On sám je uprostřed nich. A tak vzniká v naší zemi i mimo ní modlitební společenství, síť modliteb, ze které se povznáší k nebi velké díkůvzdání Ježíšovi.

Této sítě modliteb "Kolem Eucharistie" se mohou účastnit věřící všech věkových skupin, kteří jsou ochotni strávit nějaký čas v tiché adoraci před Nejsvětější Svátostí, tedy v kostele.

V kterém kostele, kdy a jak dlouho - to je ponecháno na iniciativě jednoho každého, podle toho, jak je mu to možné.

K tomuto klanění mohou být vyzváni současně i jiní adorátoři. Dobré ovoce může také přinést, když se tímto způsobem učí už děti jednou nebo dvakrát v týdnu na

5 nebo 10 minut navštěvovat v kostele Pána Ježíše přítomného ve svatostánku.

Po finanční stránce není tento náš záměr spojen s žádnou finanční povinností.

Vědomí, že jsme touto sítí navzájem spojeni před Eucharistií, je duchovní oporou a posilou. Máme už o tom hojná svědectví. Tato síť modlících se adorátorů před Eucharistií už existuje, rozprostírá se od Zhořelce až po Cáchy, od Rostoku až po Mnichov a ještě dál, až do Polska, Rakouska a dokonce až do Brazílie.

Adresa:
Klarissen von der Ewigen Anbetung

Kloster St. Clara
Klosterstr. 9
D - 02625 Bautzen
SRN

Tel./Fax: +49 (0)3591 - 21 10 83
e-mail: klarissen@gmx.de
internet: www.netzwerk-eucharistie.de.vu

Download Lístek (pdf)

Online-formular:

 

Attention: Our online-form unfortunately does not work at this moment!
Achtung: Unsere Online-Formulare funktionieren zur Zeit leider nicht!
Kedźbu: Naše online-formulary we wokomiku nažel njefunguja!


Přihlašuji se k síti adorátorů "Kolem Eucharistie". Zavazuji se dlít v tichém klanění před svatostánkem

v kostele
kdy
(np. denně, měsiční, 15 minutový)

 

   
jméno
příjmení
narozen(a)
   
   
ulice
PSČ město
 
telefon:
telefax:
e-mail: